Statuten

Print Friendly

De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Maar wat staat er precies in de statuten?

Het samenstellen van de statuten is altijd de verantwoordelijkheid van het oprichtingsbestuur. Slim is om te kijken naar voorbeelden van vergelijkbare organisaties of gebruik te maken van standaardvoorbeelden van de notaris of een jurist. Een notaris kan erop toezien dat alle wettelijke verplichtingen voor een statuut inderdaad opgenomen zijn en er geen zaken opgenomen zijn die in strijd zijn met de wet.

Wat er precies in de statuten van je organisatie staat is afhankelijk van de soort rechtspersoon, oftewel de rechtsvorm, die je hebt gekozen. Verenigingen en stichtingen hebben in grote lijnen dezelfde statuten; het grootste verschil zit ‘m in het hebben van leden voor een vereniging.

Statuten van een stichting

In de statuten van een stichting neem je minimaal de volgende zaken op:

 • Naam en zetel
 • Doel en middelen
 • Vermogen
 • Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren
 • Bestuur: taak en bevoegdheden
 • Bestuur: vertegenwoordiging
 • Besluitvorming
 • Boekjaar en jaarstukken
 • Statutenwijziging
 • Ontbinding

Statuten van een vereniging

Voor de statuten van een vereniging gelden in grote lijnen dezelfde zaken als voor een stichting, zij het met meer aandacht voor leden. In de statuten van een vereniging neem je bijvoorbeeld te volgende zaken op:

 • Naam en zetel
 • Doel
 • Middelen
 • Geldmiddelen
 • Leden
 • Aanmelding lidmaatschap
 • Beëindiging lidmaatschap
 • Schorsing lidmaatschap
 • Rechten en plichten
 • Organen
 • Algemene Vergadering
 • Algemeen Bestuur
 • Dagelijks Bestuur
 • Werkgroepen
 • Geschillencommissie
 • Commissies
 • Adviseurs
 • Schorsing in en ontheffing uit een functie
 • Beheer
 • Rechtsgeldigheid van besluiten
 • Huishoudelijk Reglement
 • Tegenstrijdig belang
 • Statutenwijziging
 • Ontbinding
 • Stemmen
 • Onvoorziene gevallen
 • Slotbepalingen

Kijk voor een voorbeeld van verenigingsstatuten eens naar de statuten van het LSA.

Bronnen: Notaris.nl, Verenigingen.nl, Dorpshuizen.nl