Milieuwetgeving
Als buurthuis moet je voldoen aan verschillende milieuregels. Welke regels dat zijn, is afhankelijk van je activiteiten op horecagebied. De Nederlandse milieuwetgeving is sinds 2008 vastgelegd in het zogenaamde Activiteitenbesluit. In het besluit staan algemene milieuregels voor drie verschillende typen bedrijven, of ‘Wm-inrichtingen’. Een inrichting is volgens de wet een bedrijf dat zijn activiteit(en) regelmatig meer

Bewoners betrekken bij besluitvorming
Wil je buurthuis echt van de buurt zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen en zeilen van je accommodatie. Maar hoe organiseer je zulke inspraak? De gebruiker moet het buurthuis ervaren als een stukje van zichzelf. Hierdoor wordt de meer

Draaiboek zelfbeheer
Zelfbeheer van een buurthuis begint met draagvlak onder buurtbewoners. Maar hoe ga je van enthousiasme naar een plan, en van een plan naar concrete acties, zoals een verbouwing, vormgeven van het beheer en het vinden van financiers? Er is onder bewoners de behoefte aan een buurthuis, of aan de verbouwing van een bestaande accommodatie in meer

Arbeidsongeschiktheid
Wat doe je als buurthuis wanneer een van je medewerkers langdurig ziek en zelfs arbeidsongeschikt raakt? Arbeidsongeschiktheid in de zin van wettelijke procedures speelt alleen een rol bij werknemers en niet bij vrijwilligers. Iemand is arbeidsongeschikt als hij vanwege zijn medische toestand geen arbeid kan of mag verrichten, of als zijn toestand zodanig is dat meer

Financiering
Bij de financiering van je buurthuis gaat het om de vraag: waar haal je het geld vandaan dat nodig is om de organisatie te kunnen starten, onderhouden en exploiteren. Oftewel, hoe houd je de tent draaiende? Daar zijn een aantal verschillende manieren voor. Beschikt de organisatie zelf over de financiële middelen (eigen vermogen) of moet meer

Financieel beleid
Financieel beleid is het beantwoorden van drie vragen: welke diensten willen we als buurthuis aanbieden? Tegen welke prijs? En waarmee willen (of moeten) we daarbij rekening houden? Het beleid geef je vorm op basis van je financieel beheer en management. Het financieel beleid van je buurthuis is de concrete uitwerking van de visie, missie en meer

Administratieve organisatie
Wie is waarvoor bevoegd in je buurthuis? Welke afspraken zijn er over het geven of aannemen van geschenken? Welke eisen stel je aan de volledigheid en controleerbaarheid van je informatievoorziening? Wat is je procedure voor het maken van het jaarverslag? Het antwoord op vragen als deze liggen aan de basis van je administratieve organisatie. Bij meer

Accountantsverklaring
Door de gemeente gesubsidieerde buurthuizen moeten vaak een accountant inschakelen om hun jaarrekening te controleren. Waar moet je op letten bij zo’n accountantsverklaring? De wet regelt dat bedrijven ter controle van de jaarrekening een accountant moeten inschakelen. Voor stichtingen en verenigingen geldt dat niet. Maar in de praktijk volgen zij vaak de regels zoals die meer

Alcoholmatigingsbeleid
Je schenkt alcohol in de bar van je buurthuis. Hoe zorg je voor een vertrouwde plaats voor iedereen, waar door jong en oud verantwoordelijk omgegaan wordt met alcoholconsumptie? Besturen van dorps- en gemeenschapshuizen doen er goed aan bewust om te gaan met het schenken van alcohol, zeker voor jongeren. Ouders mogen van een bestuur verwachten meer

Drank- en Horecawet
Buurthuizen die alcohol schenken hebben altijd met de Drank- en Horecawet te maken. Maar wat houdt de wet precies in? En aan welke regels moet je als buurthuis voldoen? De Drank- en Horecawet heeft een verantwoorde verstrekking van alcohol als uitgangspunt. Het doel daarvan is het voorkomen van gezondheidsrisico’s en andere maatschappelijke problemen door misbruik meer