Kasbeheer




Wat doet de penningsmeester van je vereniging of stichting? Hoe wordt het geld in je buurthuis beheerd? Wat is kascontrole? En hoe zit het met het doen van betalingen? Een van de beroepskrachten of een van de vrijwillige beheerders in je buurthuis voert het kasbeheer. Deze penningmeester is de persoon die bijhoudt hoeveel geld er meer

Vennootschapsbelasting




Je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) gaat over de belasting die je als bv of nv betaalt over je winst. Veel buurthuizen worden geëxploiteerd door een stichting of vereniging en hebben geen winstoogmerk. Wijkcentra die een onderneming drijven moeten wel rekening houden met het afdragen van vpb. Wat is het tarief van de vennootschapsbelasting? Bij de oprichting van een stichting meer

Barexploitatie




Buurthuizen halen vaak een groot deel van hun omzet uit het verkopen van drank en eten aan de bar en in de kantine. Een goed beeld van de opbrengt en kosten die het buurthuis draait met barexploitatie is essentieel voor het maken van financiële verslagen. De drank- en artikelenomzet van een gemeenschapshuis, wijkhuis of multifunctioneel centrum meer

Schenkingen (ANBI)




ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Stichtingen en verenigingen met ANBI-status betalen geen belasting over erven, schenken en giften, en hebben voordelen bij de energiebelasting. Wanneer komt je buurthuis in aanmerking als ANBI? De belastingdienst stelt instellingen aan als ANBI. Als buurthuis doe je een aanvraag bij de Belastingdienst, die vervolgens kijkt of er aan meer

Loonbelasting




Loonbelasting is de belasting die je betaalt op het moment dat je personeel in dienst neemt. Maar wanneer is iemand echt ‘in dienst’ volgens de wet? En welke administratie komt er allemaal bij kijken richting de Belastingdienst wanneer je personeel aanneemt in je wijkaccommodatie? Wanneer je als buurthuis personeel in dienst neemt, krijg je te meer

Omzetprognose




Een buurthuis haalt zijn omzet grotendeels uit ruimteverhuur, barexploitatie en sociaal-culturele evenementen. Maar hoe groot is die omzet? Hoeveel verwacht het buurthuis in zijn eerste jaar te verdienen? En in de jaren erna? Het maken van een omzetraming of omzetprognose is essentieel voor het opstellen van de begroting van je wijkaccommodatie. Financiers zullen graag willen meer

Loonbelasting artiesten




Stel: er treedt een artiest op in je buurthuis. Moet je dan rekening houden met loonheffing? Hoe zit het met sociale verzekeringspremies? En gelden dezelfde regels voor binnenlandse en buitenlandse artiesten? In principe ben jij als buurthuis inhoudingsplichtig voor de artiest. De arbeidsverhouding van een artiest is op basis van de wet altijd een fictieve meer

Paracommercie




Paracommercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de vastgelegde doelstelling van een sociaal-culturele instelling om. De regels voor paracommerciële instellingen zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Stel: je verkoopt tijdens een evenement alcoholische dranken aan je bezoekers. Daar verdient het buurthuis geld op. Maar het buurthuis heeft geen winstoogmerk, want het is een meer

Vrijwilligersvergoeding




De vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die een buurthuis uitkeert aan zijn vrijwilligers, en kan bestaan uit onkosten en/of een vast maandelijks bedrag. De vergoeding mag niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. In de wet zijn duidelijke grenzen vastgesteld om onderscheid te maken tussen vrijwilligerswerk en beroepsmatige arbeid. Aan meer

Btw (omzetbelasting)




Btw staat voor Belasting toegevoegde waarde, oftewel omzetbelasting. Dat is de belasting die wordt berekend over alles wat je van en aan derden koopt en verkoopt. In principe reken je wel BTW voor goederen, niet voor verhuur van onroerende zaken. Maar er zijn uitzonderingen. Wat is omzetbelasting (btw)? Wijkaccommodaties zijn vaak voor een groot deel van meer