Financiën

Geld is het eerste grote obstakel voor een buurthuis in zelfbeheer. Een duurzaam verdienmodel is cruciaal voor een wijkaccommodatie, maar zal er voor elk initiatief anders uitzien. In dit dossier vind je informatie over alles wat maar met geld te maken heeft: van btw tot ANBI en van paracommercie tot vrijwilligersvergoedingen.

Financiële administratie
Financiële administratie betekent dat je op een systematische en praktische manier alle financiële gebeurtenissen in je buurthuis vastlegt. Dat doe je simpelweg om je organisatie te kunnen besturen, te laten functioneren en om er verantwoording over af te kunnen leggen. Snel naar: Verantwoording en wetgeving Bewaarplicht en archivering Keuze registratiesysteem Het tabellarisch kas/bankboek Jaarstukken Kascommissie meer

Sociale verzekeringen
Neem je als buurthuis personeel in dienst, dan krijg je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de uitvoeringsinstelling. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers te verzekeren voor de verschillende Sociale Verzekeringswetten, te weten de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), het Ziektewet meer

Financiering
Bij de financiering van je buurthuis gaat het om de vraag: waar haal je het geld vandaan dat nodig is om de organisatie te kunnen starten, onderhouden en exploiteren. Oftewel, hoe houd je de tent draaiende? Daar zijn een aantal verschillende manieren voor. Beschikt de organisatie zelf over de financiële middelen (eigen vermogen) of moet meer

Financieel beleid
Financieel beleid is het beantwoorden van drie vragen: welke diensten willen we als buurthuis aanbieden? Tegen welke prijs? En waarmee willen (of moeten) we daarbij rekening houden? Het beleid geef je vorm op basis van je financieel beheer en management. Het financieel beleid van je buurthuis is de concrete uitwerking van de visie, missie en meer

Administratieve organisatie
Wie is waarvoor bevoegd in je buurthuis? Welke afspraken zijn er over het geven of aannemen van geschenken? Welke eisen stel je aan de volledigheid en controleerbaarheid van je informatievoorziening? Wat is je procedure voor het maken van het jaarverslag? Het antwoord op vragen als deze liggen aan de basis van je administratieve organisatie. Bij meer

Accountantsverklaring
Door de gemeente gesubsidieerde buurthuizen moeten vaak een accountant inschakelen om hun jaarrekening te controleren. Waar moet je op letten bij zo’n accountantsverklaring? De wet regelt dat bedrijven ter controle van de jaarrekening een accountant moeten inschakelen. Voor stichtingen en verenigingen geldt dat niet. Maar in de praktijk volgen zij vaak de regels zoals die meer

OZB
OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betalen de belasting aan hun gemeente. Tegen de hoogte van de OZB kun je geen bezwaar maken, tegen de Waardering onroerende zaken (WOZ) wél. En dat scheelt. Of je nu eigenaar of huurder bent van het pand waarin je wijkcentrum is gevestigd, je betaalt meer

Financieel jaarverslag
Voor intern en extern gebruik maak je als buurthuis regelmatig een financiële verantwoording. Hoe geef je de boekhouding in zo’n jaarverslag vorm? De basis De kasverantwoording vormt het grootste deel van je financiële rapportage. Grote organisaties hebben al snel een uitgebreider boekhoudsysteem nodig gebaseerd op een systeem van dubbel boekhouden. Als de basis voor het meer

Begroting
De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van je buurthuis. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met budgettering? Het gamen en bewaken van inkomsten en uitgaven, oftewel: begroten, vormt het hart van het drieluik van de financiële taken van meer

Fondsenwerving
Als buurthuis kun je aankloppen bij het VSBfonds, Oranje Fonds en soortgelijke geldschieters om activiteiten, verbouwingen en initiatieven gesponsord te krijgen. Waar exploitatie van de accommodatie de dagelijkse lasten doorgaans dekt, zijn fondsen vaak bereid te helpen bij incidentele uitgaven. Welke fondsen zijn er en hoe doe je een aanvraag? Fondsen hebben een doelstelling. Voer meer